1125617

Στα 232 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις του ομίλου Πλαστικά Θράκης 2015-2022


Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιεί το 2023 ο όμιλος Πλαστικά Θράκης.

Όπως τόνισε η διοίκηση της εταιρείας κατά την ενημέρωση των αναλυτών, το πρόγραμμα αφορά, μεταξύ άλλων, τη νέα πιλοτική επένδυση σε χάρτινες συσκευασίες για την παροχή ολοκληρωμένης γκάμας προϊόντων στην αγορά,  την επένδυση σε σειρά φιλμ πλαστικοποίησης για συσκευασίες τροφίμων, περαιτέρω επενδύσεις σε αυτοματισμούς / ρομποτική σε διαδικασίες παραγωγής,  την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στα εργοστάσια στην Ελλάδα, Ιρλανδία, την περαιτέρω επέκταση στα Θερμοκήπια, με την προσθήκη επιπλέον 70 στρεμμάτων που θα κατασκευαστούν το 2023 καθώς και περαιτέρω επενδύσεις ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) για επιπλέον 5 MW.

Το 2022 η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις ύψους 37 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν σε νέα γραμμή ανακύκλωσης και νέας γραμμή παραγωγής τεχνητής ίνας για την κάλυψη των αναγκών των γραμμών βελονωτών μη υφαντών (τεχνολογία needlepunch), την αύξηση του capacity στο packaging BU (νέες injection machines σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιρλανδία), νέα επένδυση στο recycling cacapity, για να αυξηθεί η κατανάλωση από απορρίμματα τρίτων, επενδύσεις σε ΑΠΕ με ολοκλήρωση φωτοβολταϊκής ισχύος 6,3 MW, καθώς και πλοκλήρωση άλλων projects υποδομών (σε κτιριακές εγκαταστάσεις και γη) για να υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες δραστηριότητες. Συνολικά από το 2015 μέχρι και το 2022 ο όμιλος Πλαστικά Θράκης έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους 232 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας στα προϊόντα προστιθέμενης αξίας και στην αύξηση της κερδοφορίας.

Προοπτικές

Σύμφωνα με τη διοίκηση διαφαίνεται ότι ο Όμιλος μέσω του επενδυτικού πλάνου και του σχεδίου αναδιοργάνωσης το οποίο υλοποίησε τα προηγούμενα έτη, έχει καταφέρει να διαμορφώσει νέα δεδομένα σε επίπεδο οικονομικών αποδόσεων, διαμορφώνοντας νέες προοπτικές για το μέλλον. Ειδικότερα για τον Όμιλο, παρά την μείωση των μεγεθών κατά το 2022, διαμορφώνονται θετικές προοπτικές, καθώς είναι σε θέση να χτίσει στη σημαντική και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του 2022, αλλά και στο εκτενές επενδυτικό πλάνο των τελευταίων ετών, στοχεύοντας στη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της κερδοφορίας του Ομίλου. Σχετικά με το 2022 ο Κύκλος Εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €394,4 εκατ., μειωμένος κατά 7,9% σε σχέση με τις πωλήσεις του προηγούμενου έτους, οι οποίες ανήλθαν σε €428,4 εκατ. (με αντίστοιχη μείωση όγκου 5,5%).

Από την εισηγμένη διευκρινίζεται ωστόσο, ότι ως συνέπεια της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων που παρουσίασαν τα προϊόντα προστασίας από τον COVID-19 κατά τη χρήση του 2021,τα μεγέθη του 2022 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με του 2021. Κατά τη χρήση του 2022 επιτεύχθηκε σημαντική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, καθώς τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €32,1 εκατ. Εξαιτίας της ανωτέρω προαναφερόμενης αύξησης στα προϊόντα προστασίας από τον COVID-19, τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) το 2021 ήταν ασυνήθιστα αυξημένα στα €83,9 εκατ. Αναλυτικά, από τα €32,1 εκατ. Κερδών προ Φόρων του 2022, τα €22,2 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τα €5,3 εκατ. αφορούν πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία από τον COVID-19, ενώ διαμορφώθηκαν και έκτακτα χρηματοοικονομικά έσοδα ύψους €4,6 εκατ. Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το 2019, όπου υπάρχει άμεση συγκρισιμότητα, τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 166%, (€22,2 εκατ. σε σχέση με €8,3 εκατ. το 2019), καταδεικνύοντας τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά το 2022.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2023, η Διοίκηση εκτιμά ότι θα επιτευχθεί σημαντική κερδοφορία, που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος στους στόχους του. Η κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων για το πρώτο τρίμηνο του 2023, θα βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα με την κερδοφορία EBITDA του πρώτου τριμήνου του 2022, γεγονός ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες τις αγοράς. (Σημειώνεται ότι όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί από εταιρική ανακοίνωση, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονταν με τον COVID-19 ανέρχονταν σε €4,3 εκατ., ενώ και σε επίπεδο EBITDA εκτιμάται ότι η κερδοφορία των COVID-19 προϊόντων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στα ίδια περίπου επίπεδα).

Η Διοίκηση τονίζει ότι παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από πληθωριστικές πιέσεις, που επιβαρύνουν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας, αν και παρατηρείται αποκλιμάκωση στις τιμές των α’ και β’ υλών και στα μεταφορικά κόστη.

Ταυτόχρονα, η ζήτηση παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, έχοντας ωστόσο ανακάμψει, συγκριτικά με τους τελευταίους μήνες του 2022. Παρά τις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία,  ο Όμιλος είναι σε θέση να καταφέρνει την επίτευξη σταθερής, βιώσιμης, σημαντικά υψηλότερης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Το 2022 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά στη μετά πανδημίας εποχή, η οποία επηρεάστηκε από σημαντικούς μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες, όπως η συνεχιζόμενη πολεμική και ενεργειακή κρίση, με έντονες πληθωριστικές αυξήσεις, αρνητική επίδραση στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ του έτους, καθώς και αύξηση επιτοκίων και χρηματοοικονομικού κόστους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ετήσιο μέρισμα ύψους €11.300.000 (μικτό ποσό), το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε 0,2583361887 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), ενώ μετά την αφαίρεση του προσωρινού μερίσματος ύψους €3.000.000 που έχει ήδη καταβληθεί, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα θα ανέλθει σε €8.300.000, ήτοι 0,1897513599 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *